yes yes...
by Skye V.

You're right nicole.

Posted on Oct 24 1998, 11:40 AM

Responses

  1. Maybe.... Dangerously Psycho, Oct 25 1998
    1. Yes, really. Jazmine, Nov 01 1998
      1. DATSIT!. Dangerously Psycho, Nov 11 1998
        1. Wow!. Jazmine, Nov 11 1998